โดย พงศธร บูรณศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อปัจจัยทางการตลาด 2.) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการที่มีผลต่อปัจจัยทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือประชาชนในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t-test ใช้สถิติ One – Way ANOVA และ Kendall Correlation ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ผลจากการศึกษาเป็นดังนี้

ด้านปัจจัยทางประชากรศาสตร์พบว่า ผู้มาใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 20 – 25 ปี ซึ่งเป็นนักเรียนและนักศึกษา และมีรายได้ในช่วง 10,001 – 15,000 บาท

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อปัจจัย ทางการตลาด คือ เพศ มีผลต่อปัจจัยทางการตลาดในด้านราคาไม่แตกต่างกัน และอาชีพ มีผลต่อปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน

ด้านพฤติกรรมการใช้บริการพบว่า พฤติกรรมการใช้บริการนั้นมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางการตลาดด้านราคาและด้านสถานที่เป็นปัจจัยหลัก และ ปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายเป็นปัจจัยรองลงมา กล่าวคือ ปัจจัยทางการตลาดด้านราคานั้น ถ้าร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่มีอัตราค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการที่ถูกและสมเหตุสมผลกับตัวผลิตภัณฑ์ของร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ย่อมส่งผลให้พฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้น และปัจจัยทางการตลาดด้านสถานที่นั้น ถ้าร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นั้นมีการตกแต่งร้าน สถานที่มีความสะดวกสบาย อยู่ในท าเลที่ดีย่อมส่งผลให้พฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น และ ปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายนั้น ถ้าร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นั้นมีการจัดโปรโมชั่นให้แกลูกค้า การแข่งขันชิงรางวัลภายในร้าน ระบบสมาชิกของร้าน การสะสมชั่วโมงเพื่อการมาใช้บริการครั้งต่อไปไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น 3 ชั่วโมงฟรี 1 ชั่วโมง เป็นต้น ย่อมส่งผลให้พฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าให้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น

The purposes of this research were 1.) to study demographic factors influencing market factors, 2.) to study the behavior of service factors that affect the market. The samples of this research were 400 people in Pathum Thani. The statistical analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test , One – Way ANOVA ,Kendall Correlation was use for test the relation between independent variables and dependent variables. The result of research is follow:

The demography factor of the internet café user. Most of people is mainly male , the age during on 20 – 25 year old with educational level at high school to undergraduate. Most of them were salary earning at the level of 10,001 – 15,000 Baht at the maximum.

From the research information to find the assumption it is found that the main factors affecting market factors sex affecting the factors of price marketing is not different and job affecting the factors of product marketing is not different.

The behavior of service related to the factors of price marketing and the factors of place of marketing is main factors. And the factors of promotion marketing is secondary factors. If the rate of internet café charge for the services that are reasonable and the product of the internet café would result in behavior , utilization of customer service increase. And the factors of place marketing , if the internet café that are finishing place convenience good location utilization of customer service increase. And the factors of promotion marketing , if the internet café that are organized promotions for customers contests membership accumulated hours for the next service is free of charge as a three hours free one hour would result in behavior as the use of customer service increase.

DOWNLOAD : พฤติกรรมการใช้บริการที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการตลาด : กรณีศึกษา ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในเขตจังหวัดปทุมธานี