LOAD FLOW ANALYSIS OF MYANMAR’S POWER SYSTEM FOR THE GMS POWER SYSTEM PLANNING

โดย ศักดิ์สิทธิ์ ดีอ่ำ

ปี     2552

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในประเทศสหภาพพม่า ซึ่งมีผลต่อความน่าเชื่อได้ของระบบไฟฟ้าเมื่อทำการเชื่อมโยงระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าระหว่างประเทศสภาพพม่าและประเทศไทย ตามโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อลดความเสี่ยงจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติ

การศึกษาและวิเคราะห์ผลจะทำการออกแบบระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าของประเทศสหภาพพม่าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากข้อมูลระบบไฟฟ้าของกระทรวงการไฟฟ้าแห่งประเทศสภาพพม่าเพื่อนำมาศึกษาและวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก่อนและหลังทำการเชื่อมโยงระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้ากับประเทศไทย ผลจากการศึกษาพบว่าค่าองค์ประกอบโหลดสูงสุดในระบบไฟฟ้าของประเทศสหภาพพม่าก่อนทำการเชื่อมโยงผ่านสายส่งแรงดันสูง 500 กิโลโวลต์ กับประเทศไทยมีค่าเท่ากับ 0.50179 เปอร์ยูนิต และทำการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าสหภาพพม่ากับเขื่อนท่าซาง พบว่าค่าองค์ประกอบโหลดสูงสุดมีค่าเท่ากับ 1.25040 เปอร์ยูนิต หลังทำการเชื่อมโยงระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าระหว่างประเทศสหภาพพม่ากับประเทศไทย พบว่าค่าองค์ประกอบโหลดสูงสุดมีค่ามีค่าเท่ากับ0.62169 เปอร์ยูนิต

เสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าในประเทศสหภาพพม่า มีผลต่อการรับซื้อกระแสไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศไทย รวมทั้งลดต้นทุนและมูลค่าในการก่อสร้างโรงจักรไฟฟ้า ตลอดจนการนำเข้าแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์ด้านโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนท่าซางจำนวน 6,300 เมกะวัตต์ สู่ประเทศไทย

DOWNLOAD : LOAD FLOW ANALYSIS OF MYANMAR’S POWER SYSTEM FOR THE GMS POWER SYSTEM PLANNING