Facotrs afrecting notebook buying decision in bangkok

โดย สุรเทพ สุระสัจจะ

ปี 2553

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะข้อมูลทั่วไปของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา และเพื่อให้ทราบถึงลักษณะข้อมูลทั่วไปของลูกค้าที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (2PDC) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือประชาชนที่ซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย χ2, t-test, F-test และ LSD

จากผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 15 – 20 ปีมีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน5,001-15,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่เป็นตราสินค้าApple ตามลักษณะการใช้งานโดยชำระเป็นเงินสด คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ซื้อนั้นต้องการนำไปใช้งานเพื่อเล่มเกมส์ แชท และท่องอินเตอร์เน็ต และข้อมูลที่ใช้เพื่อการตัดสินใจมาจากอินเตอร์เน็ตสำหรับปัจจัยด้านส่วนประสมการทางการตลาดพบว่าด้านผลิตภัณฑ์มีความสำคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และสุดท้ายคือ ด้านราคาและด้านการสื่อสาร ตามลำดับ

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานพบว่าอายุและรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อทุกด้าน ส่วนอาชีพและระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อด้านการเลือกผลิตภัณฑ์และการค้นหาข้อมูล เพศไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกือบทุกด้านยกเว้นด้านการค้นหาข้อมูล เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

DOWNLOAD : Facotrs afrecting notebook buying decision in bangkok