A Study of Conflict Management Skills of School Administrators under the Office of Pathumthani Educational

โดย ฐาปณิต สมัครกิจ

ปี (2554)

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 4 ด้าน คือ ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ ด้านการเจรจา ด้านการกระจายความเป็นธรรม และด้านการใช้อำนาจ และเปรียบเทียบการมีทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาจำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในตำแหน่ง และประเภทของสถานศึกษา โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 182 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหารความขัดแย้งเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในตำแหน่ง และประเภทของสถานศึกษาแตกต่างกัน มีทักษะการบริหารความขัดแย้ง ไม่แตกต่างกัน และระดับความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

Download: A Study of Conflict Management Skills of School Administrators under the Office of Pathumthani Educational