Factors Affecting the Private Clinics Services in Pathum Thani

โดย อธิพรรณ นวมกระจ่าง

ปี 2554

บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการคลินิกแพทย์ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ประชากรที่ใช้ศึกษาคือผู้ป่ วยที่มาใช้บริการที่คลินิกในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล จำนวน 400 ชุด ณ คลินิกหลาย ๆ อำเภอในจังหวัดปทุมธานี ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ การหาค่าความถี่ ร้อยละ และทดสอบสมมุติฐานด้วยค่าไคสแควร์ (Chi-Square) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่มาใช้บริการคลินิกแพทย์ส่วนใหญ่จะเป็นวัยทำงานและวัยกลางคนอายุประมาณ 30-50 ปี ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเลือกคลินิกที่ใกล้กับที่บ้านหรือที่ทำงาน โดยจะมุ่งเน้นไปที่คลินิกที่มียาที่มีประสิทธิภาพ รักษาอาการป่ วยให้หายได้โดยเงินที่ใช้จ่ายเท่าไรก็ไม่ว่า ถ้าคลินิกใดมีของแถมให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ เช่น มีวิตามิน ยาบำรุงแถมให้ ก็จะทำให้ประชาชนมาใช้บริการเพิ่มขึ้น แต่คลินิกส่วนใหญ่ต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านของความสะอาด มีความเต็มใจในการให้บริการ และบุคลากรควรจะมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

ส่วนพฤติกรรมรวม ๆ ของประชาชนมักจะมาใช้บริการคลินิกในวันทำงานช่วงเวลาเลิกงานประมาณ 15.00 -18.00 น. ส่วนใหญ่จะป่ วยเป็นไข้หวัด และท้องปวดท้อง/ท้องเสีย ซึ่งแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 300-400 บาท และผู้ป่ วยเหล่านี้ไม่ค่อยได้มาประจำนัก ส่วนมากจะ 6 เดือนขึ้นไปถึงจะมาใช้บริการที่คลินิกอีกครั้ง ส่วนแพทย์ที่มาพบแต่ละครั้งอาจจะเป็นแพทย์ชายหรือแพทย์หญิงก็ได้แล้วแต่สถานที่และเวลา เห็นได้ว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์และส่วนประสมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ป่วยแตกต่างกัน

The independent study aimed to find the factors that affect the private health clinic in Pathum Thani. The samples consisted of patients who were treated by doctor in private clinics between December 2011 and January 2012. The 400 patient’s data were collected by a questionnaire in several districts in Pathum Thani. The study was conducted by statistics program package. The statistics were used in this study were Frequency Distribution, Percentage, and Chisquare for hypothesis testing with determining the level of statistical significance at the 0.05 level.

The study found most of the respondents aged between 30 and 50 years old. They chose the clinics near either house or working place and only effective clinic was chosen. The effective for clinic was determined by how they cured the patients. The patients said they were willing to pay if they got better from their ill. The pleasant promotion was premium. The clinic ought to look clean and clinic office should have a excellent service mind.

The overall behavior, the respondents often come to the clinic between 3.00 – 6.00 P.M. Their symptoms were influenza and abdominal pain/diarrhea. Their expense for each time was about 300 – 400 bahts. They came to clinic one time in six month. The doctor gender was not matter whether time and place. See that the demographics and the marketing mix affects the behavior of different patients.

Download : ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการคลินิกแพทย์ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี