The risk management in building construction project through turnkey contract approach : a case study of science centre for education.

โดย เทอดศักดิ์ บุญจันทร์

ปี 2553

บทคัดย่อ

โครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูงโดยเป็นโครงการที่มีการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จทาให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้นกับผู้รับเหมาหลัก วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อศึกษาโอกาสการเกิดขึ้นของความเสี่ยงผลกระทบต่อโครงการก่อสร้าง และ การถ่ายโอนความเสี่ยงในมุมมองของผู้รับเหมาหลัก

งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้รับเหมาหลักที่ทาสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จกับหน่วยงานของภาครัฐ จานวน 98 ตัวอย่าง ทั้งนี้ได้แบ่งหมวดความเสี่ยงออกเป็น 9 หมวด ได้แก่ 1) หมวดด้านการเงิน 2) หมวดด้านกายภาพ 3) หมวดด้านสัญญาข้อบังคับ 4) หมวดด้านผู้ว่าจ้าง 5) หมวดด้านเทคนิค 6) หมวดด้านความปลอดภัย 7) หมวดด้านการเมือง 8 ) หมวดด้านสิ่งแวดล้อม 9) หมวดด้านบริหารโครงการ

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้รับเหมาหลักมีโอกาสการเกิดความเสี่ยง ในหมวดด้านกายภาพและด้านการเมืองในระดับน้อย นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการเมือง อยู่ในระดับน้อย ส่วนการถ่ายโอนความเสี่ยง พบว่าภาครัฐควรแบกรับภาระถ่ายโอนความเสี่ยงใน 3 หมวด ได้แก่ หมวดสัญญาข้อบังคับ หมวดด้านผู้ว่าจ้าง และหมวดด้านการเมือง ส่วนที่รับผิดชอบร่วมกันได้แก่ หมวดด้านกายภาพ ที่เหลือ 5 หมวด ภาคเอกชนควรเป็นผู้รับภาระถ่ายโอนความเสี่ยงทั้งหมด ในด้านการเปรียบเทียบโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างที่จาแนกตามตาแหน่ง พบว่า วิศวกรโครงการ ผู้จัดการโครงการผู้บริหารโครงการ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ส่วนการจาแนกตามประเภทขององค์กร ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด และบริษัทมหาชนจากัด พบว่ามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

Download : การบริหารความเสี่ยงในโครงการก่อสร้างอาคาร โดยจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ : กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา