การจัดการความเสี่ยงด้านสภาวะทางอารมณ์และสังคมของพนักงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบการจัดการด้านจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจ (RBA) และมาตรฐานจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018 กรณีศึกษา บริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

The risk of manageme […]

การบริหารความเสี่ยงในโครงการก่อสร้างอาคาร โดยจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ : กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

The risk management […]