A study of the collaboration management among manufacturer – supplier – customer in automotive industry supply chain

โดย: นุกุล ศรีเมืองแก้ว

ปี: 2554

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาสถานการณ์การดาเนินกิจกรรมร่วมกันกับผู้ส่งมอบและร่วมกับลูกค้าของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมที่ดาเนินงานร่วมกับผู้ส่งมอบและร่วมกับลูกค้าที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กรผู้ผลิตในอุตสาหกรรมกลุ่มตัวอย่าง แบบสอบถามถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ปัจจัยสนับสนุน อุปสรรคในการสร้างความร่วมมือ รวมไปถึงระดับความสาคัญของผู้ส่งมอบและลูกค้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการดาเนินงานขององค์กรผู้ผลิต

จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม 178 ชุดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญของวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ส่งมอบและลูกค้าสูงสุดในด้านการเพิ่มผลกาไร ส่วนปัจจัยสนับสนุนในการสร้างความร่วมมือที่สาคัญมากที่สุดคือความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในและอุปสรรคต่อการสร้างความร่วมมือคือขาดความเข้าใจในแนวคิดของการสร้างความร่วมมือกัน ระดับความสาคัญของกิจกรรมในการดาเนินงานที่ผู้ผลิตต้องการให้ผู้ส่งมอบและลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานมากที่สุดคือการแลกเปลี่ยนข้อมูล นอกจากนี้ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นอีกว่าผู้ผลิตในอุตสาหกรรมกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญของกิจกรรมความร่วมมือกับลูกค้ามากกว่าผู้ส่งมอบ

แม้ว่าการศึกษานี้จะเป็นเพียงการศึกษาเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างน้อยก็ได้นาเสนอแนวคิดด้านการจัดการความร่วมมือในการดาเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างผู้ผลิตกับผู้ส่งมอบและระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้าอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์หรืออุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมด้านการจัดการความร่วมมือขององค์กรตนเองกับผู้ส่งมอบและกับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

Download : การศึกษาการจัดการความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตกับผู้ส่งมอบและลูกค้าในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์