Business and profitability of listed companies in the stock exchange of Thailand(set)

โดย ลัคนา พูลเจริญ

ปี 2555

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจกับความสามารถในการทำ กำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้แนวคิดว่าการซื้อธุรกิจจะก่อให้เกิดผลดีแก่องค์กรโดยค่าความนิยมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการจ่ายเพื่อคาดหวังถึงกำไรส่วนเกินหรือผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2550-2552 พบกลุ่มตัวอย่างจำนวน 208 ตัวอย่าง ยกเว้นกลุ่มธุรกิจการเงิน และบริษัทที่อยู่ระหว่างการฟื้ นฟูกิจการ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐาน คือการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุพหุตัวแปร (Multivariate Multiple Regression Analysis : MMRA) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจกับความสามารถในการทำกำไร อัตราส่วนที่ใช้คืออัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรจากการดำเนินงาน อัตรากำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถในการทำกำไร

ผลการวิจัยพบว่าค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการทำกำไรซึ่งวัดโดยอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ค่าความนิยมไม่มีความสัมพันธ์กับอัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรจากการดำเนินงาน อัตรากำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถในการทำ กำไรที่วัดด้วย อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรสุทธิ จำแนกตาม 7 กลุ่มอุตสาหกรรม พบว่ามีความสามารถในการทำกำไรแตกต่างกัน

Download : Business and profitability of listed companies in the stock exchange of Thailand(set)