An Enterprise Application of Server Virtualization Technology

โดย สุวัฒน์ ทองคงใหม่

ปี 2555

บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เสมือนมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร เพื่อลดเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลขององค์กรแต่ยังคงไว้ซึ่งสมรรถนะ (Performance) และระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) ที่ดีเหมือนเดิม

การศึกษาครั้งนี้ได้ทาการทดลองโดยนาระบบเซิร์ฟเวอร์เสมือนมาติดตั้งใช้แทนระบบเดิมโดยมีเครื่องมือประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์ 2 เครื่องที่ทางานร่วมกันเป็นระบบคลัสเตอร์ (Clustering) กับที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกหนึ่งชุด และใช้ระบบปฏิบัติการ VMWARE VSPHERE 4.1 ESSENTIAL PLUS จากนั้นทาการย้ายเครื่องเซิร์ฟเวอร์เก่าที่มีทั้งหมด 42 เครื่องไปเป็นเซิร์ฟเวอร์เสมือน ทดสอบการใช้งาน แล้วจึงคำนวณและเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างระบบเดิมกับระบบเซิร์ฟเวอร์เสมือน

ผลจากการศึกษาพบว่าการนาระบบเซิร์ฟเวอร์เสมือนมาใช้องค์กรสามารถลดเงินลงทุนของระบบสารสนเทศจากเดิม 5,057,700.00 บาท เป็น 3,057,600.00 บาท หรือลดลงได้ ร้อยละ 39.55 ส่วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานพบว่าสามารถลดลงได้จากเดิม 532,370.00 บาท เป็น 169,037.00 บาทต่อเดือน หรือ ร้อยละ 68.25 และต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของระบบตลอดอายุการใช้งาน 5 ปีพบว่าสามารถลดได้จาก 36,999,900.00 บาทเป็น 13,199,820.00 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 64.32 นอกจากนี้ระบบใหม่ที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะจะช่วยลดเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ปิดให้บริการอันเนื่องมาจากฮาร์ดแวร์ชารุดหรือการบำรุงรักษาและมีความยืดหยุ่นในการจัดสรรทรัพยากรของระบบ

The objective of the independent study was to study the practical way to reduce investment and operation cost of data center for enterprise by using server virtualization technology whereas sustains acceptable performance and services.

The methodology of study was to replace traditional server with virtualization system which consists of 2 high performance physical servers working together as cluster, an external storage (SAN) and VMWARE VSPHERE 4.1 ESSENTIAL PLUS. The 42 legacy servers were converted to virtual machine by using VMWARE Standalone converter 4.0.3 software utility. After system test was accepted, then calculated and compared cost between traditional servers and virtualization system.

The result demonstrates benefits of using server virtualization system, an enterprise could reduce hardware and software investment cost 5,057,700.00 Baht to be 3,057,600.00 Baht or 39.55 percent compare with traditional servers. Operation cost could reduce from 532,370.00 Baht to be 169,037.00 Baht per month or 68.25 percent. Total cost of ownership for using the system until end of its life time 5 years could reduce from 36,999,900.00 Bath to be 13,199,820.00 Baht or 64.32 percent. Beside this, virtualization system is made data center more flexible than traditional server system.

Download : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เสมือนสำหรับองค์กร