ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดน้าคลองลัดมะยม ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

Expectations and Sat […]

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G : กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

Factors Relating Wor […]

การยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้บริการระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs) ที่มีต่อกรมศุลกากร เขตคลองเตย

The Innovation Accep […]

ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจการให้เช่าฉากหลังงานแต่งงาน : กรณีศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

The Factors Effectin […]

คุณภาพการให้บริการกับลูกค้าในธุรกิจติดตั้งแก๊สรถยนต์ : กรณีศึกษา บริษัท พาวเวอร์ แก๊ส พลัส จำกัด

Quality of Customer […]

ปัจจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางธุรกิจขายตรงที่มีผลต่อปัจจัยวัดความสำเร็จในการทางธุรกิจขายตรง : กรณีศึกษา บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

Factors Affecting Le […]