Factors Affecting Achievement in Cost Management: A Case Study of Tall Building Projects

โดย เวนิช วัฒนภูริภากร

ปี 2555

บทคัดย่อ (Abstract)

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารต้นทุนโครงการก่อสร้างอาคารสูงและแนวทางวิธีการปฎิบัติในการบริหารต้นทุนโครงการก่อสร้าง เป็นการการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผู้ควบคุมโครงการ 6 ท่าน จำนวน 6 บริษัท และทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความ และทาการนำเสนอข้อมูลโดยการบรรยาย

ผลการศึกษาพบว่าผู้ควบคุมโครงการมีความคิดเห็นที่ตรงกันว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารต้นทุน มากที่สุด คือปัจจัยด้านการประมาณการต้นทุน ปัจจัยด้านการวางแผนโครงการ ด้านความรู้ความสามารถของผู้บริหาร ด้านการวางแผนใช้ทรัพยากร ด้านการควบคุมต้นทุน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารต้นทุนในระดับมาก คือ ด้านการออกแบบโครงการ ด้านการประยุกต์ใช้ศาสตร์ของ Economy of Scale ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร ด้านการจัดโครงสร้างในโครงการ ด้านการจัดทางบประมาณต้นทุน และด้านสภาพแวดล้อมโครงการ

ผลจากการวิจัยพบว่าผู้ควบคุมโครงการทั้งหมดมีคุณวุฒิและคุณสมบัติอยู่ในระดับที่เชื่อถือได้ มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทางานอยู่พอสมควร ได้เสนอแนะถึงแนวทางวิธีปฎิบัติและการควบคุมต้นทุนของแต่ละกิจกรรมได้อย่างครอบคลุมเนื้อหาสาระและมีความชัดเจนมากในหัวข้อของแต่ละปัจจัย

อีกทั้งผลการวิจัยยังพบอีกว่าสถานะภาพโดยทั่วไปของบริษัท มีผลอย่างมากต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการควบคุมต้นทุน เช่น โครงสร้างของบริษัท เมื่อองค์กรมีการขยายการเติบโตทางธุรกิจ จะต้องเพิ่มบุคลากรในหน่วยงานมากขึ้น นั่นคือองค์กรจะต้องมีภาระผูกพัน และมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ถ้าองค์กรมีเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรภายในก่อนว่าได้ทางานเต็มความสามารถหรือไม่ ก่อนที่จะเพิ่มบุคลากรใหม่เข้ามาหรือมองไปถึงการจ้างกลุ่มบริษัทผู้รับเหมาย่อย มารับช่วงงานต่อเพื่อเป็นการตัดลดภาระค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนได้เป็นอย่างมาก

The purposes of this study were to investigate the factors that affected achievement in the cost management for the tall building projects, and to seek the efficient guidelines of the cost management for the tall building projects. This qualitative study used in-depth interviews with the six project controllers from the six companies. The interpretation method was applied for data analysis and the data were presented with the descriptive method.

The results of study showed that the project controllers had the highest level of opinions toward the factors that affected achievement in the cost management on the following aspects: the cost estimation, project planning, knowledge and ability of the administrators, resource utilization planning, and cost controlling. The project controllers demonstrated the high level of opinion toward the factors affecting achievement in the cost management on the following aspects: project designing, economy of scale applying, project organization management, cost budgeting, and project environment.

The study indicated that the level of qualifications and capabilities for work of the project controllers were trustworthy. The project controllers had sufficient ability and experience, moreover they made suggestions thoroughly and clearly for each activity factor on the performance guidelines and the cost controlling.

The study also revealed that the general status of the companies had the most effects on the achievement in the cost management, such as the company organization. When there was a business expansion, the companies needed for increasing personnel which led to the higher burden and cost of the organization. However, if the organization had effective assessment of the regular personnel before opening for new personnel or hiring the contractors, there would be more decrease in the capital expenditure.

Download : ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารต้นทุนโครงการ :  กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างอาคารสูง