Increasing Efficiency of Production Process Using Lean Technique: A Case Study of Concrete Block Production Process

โดย ไพฑูรย์ ปะการะพัง

ปี 2555

บทคัดย่อ (Abstract)

การศึกษานี้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต โดยการนำ เทคนิคลีนมาใช้กับการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถทำการผลิตได้อย่างราบเรียบต่อเนื่อง เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตเพิ่มมากขึ้น

จากกรณีศึกษากระบวนการการผลิตอิฐบล็อกหรือคอนกรีตบล็อก พบว่า มีปัญหาใน ขั้นตอนการผลิตในส่วนของกระบวนการผลิตที่ไม่สามารถทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีจุด ที่เป็นคอขวดภายในกระบวนการผลิตในขั้นตอนของการอัดขึ้นรูปและการขาดทักษะของพนักงาน ทำให้กระบวนการผลิตไม่มีความราบเรียบ และทำให้ไม่สามารถเพิ่มผลผลิตจากกระบวนการผลิตได้ ดังนั้น การค้นคว้าอิสระนี้จึงได้กำหนดให้มีการแสดงอัตราส่วนผสมที่ชัดเจนในขั้นตอนการผลิต ใน ส่วนของการผสมวัตถุดิบขั้นตอนที่หนึ่ง โดยได้ทำการปรับเรียบกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคของลีน และทำการฝึกอบรมความรู้ในเรื่องของกระบวนการทำงานให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำการ ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้ได้ตามเทคนิคลีน

ผลจากการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พบว่า สามารถเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์ จากการผลิต จาก 96.5 เป็น 99.49 เปอร์เซ็นต์ โดยเพิ่มขึ้นจากเดิม 2.99 เปอร์เซ็นต์ และสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกได้เพิ่มขึ้นจากเดิม จาก 19,536 ชิ้น เป็น 22,885 ชิ้น เพิ่มขึ้น 3,349 คิดเป็น 17.14 เปอร์เซ็นต์

The objectives of this independent study were to increase the efficiency of production process using Lean technique in order to pursue a smooth and continuous production process, and to increase the production.

From the case study of concrete block production process, the discontinuity in the production process was found to be a bottleneck in the pressing process and lack of employee skill, which lead to the inability to increase production. The results from this study lead to display the exact mixture of compounds in the process of mixing raw materials in step1, leveled production using Lean technique, and continuous work process training of the employees.

The results from the process improvement found that the production was increased from 96.5% to 99.49%, which was a 2.99% efficiency increase. The concrete blocks production was increased from 19,536 pieces to 22,885 pieces, which was an increase of 3,349 pieces or 17.4%.

Download : การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคของลีน : กรณีศึกษา กระบวนการการผลิตอิฐบล็อกหรือคอนกรีตบล็อก