Business Plan of Motor Service Entity for Industry and NGV Station

โดย วิรัตน์ สิงหกำ

ปี 2554

บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนจากแทนธุรกิจ กิจการซ่อมมอเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานีก๊าซสำหรับยานยนต์ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นทางผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการประกอบธุรกิจการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าโดยนำเอาเทคโนโลยีทางด้านการการบริการสมัยใหม่เข้ามาบริหารองค์กร เช่นระบบสารสนเทศ ระบบการควบคุมด้วยการมองเห็น โดยวางกลยุทธ์ของของธุรกิจ เป็นการมุ่งเน้นกลุ่มลุกค้าเฉพาะที่มีศักยภาพและอำนาจในการสั่งซื้อ คืออุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเหล็ก โรงไฟฟ้าขนาดเล็กรวมถึงสถานีก๊าซสำหรับยานยนต์ ด้านงบประมาณการทางด้านการเงิน เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการลงทุนโดยคาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 30% ต่อปี

ผลการศึกษาวิเคราะห์ทางการเงินจากแนวทางการดำเนินธุรกิจพบว่าโครงการมีระยะเวลาคืนทุนที่ 3.78 ปี โดยมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) 7,861,082 บาท ที่อัตราคิดลด 15% อัตราผลตอบแทนของโครงการ 41.08% ดังนั้นหากเป็นการดำเนินธุรกิจในระยะยาวแล้วพบว่าเป็นโครงการที่น่าลงทุน

This independent study was to examine the benefits from motor service entities for industry and NGV stations. The yearly import value of electronic motor in Thailand was more than 10,000 million baht, resulting in the consistent increase in the number of the device in our country.

The study was focusing on the motor service business with the application of advance technology for the organizational management such as information technology, and Control system with visualization controller. The business strategy focus on potential customers in the large industry such as automobile industry, metal industry, small electric plant, and NGV station. The financial budget could be compared with the business efficiency at 30% per year.

The financial analysis from the business plan founded pay-back period was 3.78 years. The Net Present Value (NPV) was 7,861,082 baht at discount rate 15%. The Internal Rate of Return was 41.08%. Therefore, in long-termed operation this project was interesting.

Download : แผนธุรกิจกิจการซ่อมมอเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานีก๊าซสำหรับยานยนต์