Factros affecting behavior of personnel of Rajamangala University of Technology Thanyaburi toward being

โดย ดวงใจ บุตรขำ

ปี 2555

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกา กับของรัฐ กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษา คือ บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 326 คน โดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ Independent Samples t-test, One-way ANOVA และ LSD

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ทำงาน ต่ำ กว่า 5 ปี มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท ตำแหน่งงานเป็นข้าราชการ ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า บุคลากรที่มีเพศ สถานภาพและระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ไม่แตกต่างกันทั้งใน ด้านทัศนคติและค่านิยม ด้านการปฏิบัติงาน และด้านความคาดหวัง ส่วนบุคลากรที่มีอายุ และประสบการณ์ทำงาน ที่แตกต่างกันมี

พฤติกรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแตกต่างกัน ในด้านการปฏิบัติงาน บุคลากรที่มี รายได้ ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรม ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แตกต่างกัน ในด้านความคาดหวัง และบุคลากรที่มีตำแหน่งงาน ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แตกต่างกัน ในด้านทัศนคติและค่านิยม และด้านความคาดหวัง

Download : Factros affecting behavior of personnel of Rajamangala University of Technology Thanyaburi toward being