Veterinary nursing training course in expert’s opinion

โดย อมร อัศววงศานนท์

ปี 2555

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยสัตวแพทย์ในทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ และ 2) ประเมินหลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยสัตวแพทย์ที่มีการพัฒนาขึ้น

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมี 2 กลุ่ม ประกอบด้วย (1)ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางดานหลักสูตร จำนวน 3 คน และ (2) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหลักสูตร จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมผุ้ช่วยสัตวแพทย์ และแบบประเมินความสอดคล้องของเนื้อหาโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยสัตวแพทย์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความสอดคล้อง

ผลการศึกษาพบว่า หลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยสัตวแพทย์ในทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ส่วนสำคัญของหลักสูตร ดังนี้ (1) หลักการและเหตุผล (2) วัตถุประสงค์ (3) ระยะเวลาการฝึกอบรม (4) แนวทางการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรม (5) วิธีการสอน (6) การวัดและประเมินผล ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยสัตวแพทย์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ผลการประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมผุ้ช่วยสัตวแพทย์ ประกอบด้วยเนื้อหาการจับบังคับสัตว์ เภสัชวิทยาเบื้องต้น การถ่ายภาพรังสีศัลยศาสตร์เบื้องต้น การตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้น การเก็บตัวอย่างจากสัตว์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ซึ่งได้นำเนื้อหามาพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยสัตว์แพทย์ ทั้ง 6 แผนการฝึกอบรม ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า หลักสูตรมีความสอบดคล้องในระดับมาก

Download : Veterinary nursing training course in expert’s opinion