โดย ประภาส วันทอง และประชุม คำพุฒ

ปี 2550

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 5, ฉบับที่ 9 (ม.ค. – มิ.ย. 2550), หน้า 20-25

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากำลังอัดของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอยและหินฝุ่นที่มีอายุการบ่มแตกต่างกัน โดยออกแบบส่วนผสมของมอร์ต้าร์ให้มีอัตราส่วนระหว่างวัสดุผง : มวลรวมละเอียดเท่ากับ 1 : 2.75 โดยน้ำหนักและกำหนดอัตราส่วนประมาณ 0.52 ให้อัตราส่วนของเถ้าลอยแทนที่ปูนซีเมนต์เท่ากับร้อยละ 0, 12, 20, 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนัก ผสมหินฝุ่นแทนทรายร้อยละ 0, 10, 20 และ 30 ตามลำดับ จากนั้นทดสอบกำลังอัดที่อายุการบ่มด้วยน้ำ 7, 14, 21 และ 28 วัน ของตัวอย่างมอร์ต้าร์ขนาด 50x50x50 มม. จากการทดสอบพบว่า เมื่อใช้หินฝุ่นผสมแทนทรายในอัตราส่วนที่สูงขึ้น จะส่งผลให้มอร์ต้าร์มีกำลังอัดกับอายุการบ่มพบว่าหินฝุ่นสามารถเพิ่มกำลังให้กับมอร์ต้าร์ในช่วงอายุไม่เกิน 21 วัน หลังจากนั้น กำลังของมอร์ต้าร์จะพัฒนาได้เนื่องจากปฏิกิริยาปอซโซลานของเถ้าลอย

Download : การศึกษากำลังอัดของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอยและหินฝุ่น