โดย ณฐา คุปตันษเฐียร

ปี 2550

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 5, ฉบับที่ 9 (ม.ค. – มิ.ย. 2550), หน้า 26-31

บทคัดย่อ

บทความนี้อภิปรายแนวทางและทิศทางการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมสำหรับทศวรรษใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2559 โดยแสดงคำแนะนำในการออกแบบหลักสูตรด้านวิศวกรรมให้สามารถผลิตวิศวกรรมที่สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตอบสนองความต้องมีการประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องบทความนี้เสนอแนวคิดด้านการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้เทคนิคการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมตัวแบบการเรียนการสอนและ การประเมินผลหลักสูตร

Download : การออกแบบหลักสูตรและทิศทางการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมสำหรับปี พ.ศ. 2550-2559