The Relationship of Health Perception and Health Behavior’s Personal of Rajamangala University of Technology Thanyaburi

โดย สุภาพร คูพิมาย, อภิรดา สุทธิสานนท์, สุภิญญา อนุกานนท์, สุทธิ ชัยพฤกษ์, จุฑาทิพย์ สองเมือง และ สัญจิตา อรชุนเลิศไมตรี

ปี 2556

วารสารบริหารธุรกิจ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2556

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้สุขภาพและพฤติกรรมการรักษาสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 331 ตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, ANOVA วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วย LSD และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิจัยครั้งนี้มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีระดับการรับรู้สุขภาพ และระดับพฤติกรรมการรักษาสุขภาพอยู่ในระดับมาก บุคลากรที่มีสถานภาพด้านอายุ วุฒิการศึกษา หน่วยงานที่สังกัด และความสนใจต่อการรักษาสุขภาพต่างกัน มีพฤติกรรมการรักษาสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และการรับรู้สุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการรักษาสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

Download : ความสัมพันธ์ของการรับรู้สุขภาพและพฤติกรรมการรักษาสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี