Self Assessment of the Municipal Administrator in Pathum Thani Province

โดย วีระศักดิ์ หลีนวรัตน์

ปี 2556

วารสารบริหารธุรกิจ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2556

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการบริหารจัดการปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการประเมินตนเอง รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนายก รองนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล ที่บริหารงานเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 27 แห่ง รวมทั้งสิ้น 92 คน จากนั้นนำข้อมูลไปประมวลผล ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะการบริหารจัดการของผู้บริหารเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี ทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย  1) การนำองค์กร 2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 3) การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6) การจัดการกระบวนการ 7) ผลลัพธ์การดำเนินการ เป็นการประเมินที่พบทั้งข้อดี-ข้อเสียของการบริหารจัดการมีการใช้หลักการบริหารจัดการในการกำหนดวิสัยทัศน์ วางแผนพัฒนาองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การให้บริการประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ไม่เท่าเทียม ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย บุคลากรในองค์กรขาดการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริการรูปแบบใหม่อย่างเป็นระบบ ทนสมัย มีประสิทธิภาพ ซึ่งวิเคราะห์ตามหลักการประเมินตนเองและการตรวจสอบตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส่วนปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการบริหารจัดการมีดังนี้ 1) ควรกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และผลลัพธ์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเป็นไปได้ 2) ควรให้นโยบายการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและผลประโยชน์ให้ชัดเจน 3) ควรให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 4) ควรให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 5) ควรพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า และเหมาะสม และ 6) ควรสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรในสงกัดเทศบาล เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงานเชิงแข่งขันที่ต้องการให้เกิดประสิทธิภาพทางการบริการประชาชนและผลสำเร็จของงานได้ต่อไป

Download : การประเมินการบริหารจัดการของผู้บริหารเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี