The Development of Competency Strengthening Model of Early Childhood Teachers Under Local Government Organization

โดย นฤตย์รำภา ทรัพย์ไพบูลย์, วิชิต อู่อ้น และ สุบิน ยุระรัช

ปี 2556

วารสารบริหารธุรกิจ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2556

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 462 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เก็บรวบรวมข้อมูลโดยสุ่มตัวอย่างจากรายชื่อครูปฐมวัยตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้ แลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS version 19 และ LISREL version 8.80 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลทางตรงต่อสมรรถนะในงาน เรียงลำดับตามค่าน้ำหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อย ได้แก่ การพัฒนา และการปฐมนิเทศ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลทางอ้อมต่อสมรรถนะในงาน คือ สมรรถนะหลัก ตัวแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาจาก ค่าไค-สแควร์ (X2) = 236.47 องศาอิสระ (df) = 122 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) = 1.93 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) = 0.95 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI) = 0.92 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) = 0.99 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองของการประมารค่า (RMSEA) = 0.04

Download : การพัฒนาตัวแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น