The Development of Management Model for College under The office of Vocational Education Commission Based on Balanced Scorecard (BSC) Concept

โดย สุนันทา สังขทัศน์

ปี 2556

วารสารบริหารธุรกิจ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2556

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้แนวคิด Balanced Scorecard (BSC) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) วิธีการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ กำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยบนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีการบริหารเชิงระบบ และการบริหารตามแนวคิด Balanced Scorecard 2) ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ขององค์ปรกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้แนวคิด Balanced Scorecard 3) ตรวจสอบและสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้แนวคิด Balanced Scorecard กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 340 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา การพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารสถานศึกษาโดยใช้แนวคิด Balanced Scorecard ใช้รูปแบบสัมภาษณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้แนวคิด Balanced Scorecard สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factory Analysis) ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for The Social Science) ด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบ PCA (Principal Component Analysis) และการหมุนแกนปัจจัยหลักด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Rotation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interviews)

Download : การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้แนวคิด Balanced Scorecard (BSC)