The Potential of Basic Educational Management of the Local Administration in Pathumthani Province

โดย เกศนภา ลือดารา

ปี 2556

วารสารบริหารธุรกิจ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2556

บทคัดย่อ

การศึกษาอิสระครั้งนี้มุ่งศึกษาศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดปทุมธานี ใน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน 18 แห่ง ซึ่งอยู่ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 14 แห่ง ในจังหวัดปทุมธานี โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีทั้งสิ้น 266 คน ผลการศึกษาพบว่า

1. ศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี ด้านด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเห็นว่ามีประสิทธิภาพ

2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานโรงเรียนที่ได้รับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเห็นว่าด้านการบริหารงานงบประมาณ มีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณและกฎระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณที่มีความไม่เท่าเทียมกัน ด้านการบริหารงานทั่วไป มีปัญหาเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาในระบบฐานข้อมูล รวมถึงระบบปฏิบัติงาน และด้านการบริหารงานบุคคล มีปัญหาเรื่องการคัดสรรบุคลากรจากคุณสมบัติที่ยังไม่เหมาะสมตรงตามสายงานที่ปฏิบัติ ด้านการบริหารงานวิชาการ มีปัญหาเรื่องบุคลากรทางการศึกษาที่มีความชำนาญของโรงเรียนในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานียังไม่เพียงพอกับปริมาณงานในการพัฒนาด้านการบริหารงานวิชาการ

Download : ศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี