โดย พนิดา แข็งธัญญกิจ…[และคนอื่น]

ปี 2552

บทคัดย่อ

โครงการเล่มนี้ ผู้จัดทำโครงการฯ ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาหาความเป็นไปได้ของโครงการรั้วสัญญาณกันขโมย โดยการวิเคราะห์ทางด้านการตลาด การผลิต การบริหาร การเงินและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะในปัจจุบันเป็นยุคของโลกาภิวัฒน์ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ต้องออกไปทำมาหากินนอกบ้านและต้องปล่อยบ้านทิ้งไว้โดยไม่มีการป้องกันใดๆ อีกทั้งเกิดปัญหาสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในปัจจุบันทำให้มีการเลิกจ้าง ว่างงาน ตกงานเป็นจำนวนมาก อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการลักขโมยขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินไม่ให้ถูกขโมยจึงมีการประดิษฐ์คิดค้นรั้วสัญญาณกันขโมยขึ้น เป็นการป้องกันเบื้องต้นเพื่อช่วยลดอัตราการสูญเสียทรัพย์สิน การดำเนินงาน ผู้จัดทำได้ศึกษาข้อมูลจากตำราต่างๆ มากมาย และขอคำปรึกษา คำชี้แนะจากผู้มีประสบการณ์ และอาจารย์ประจำวิชา จึงสามารถรวบรวมเป็นรูปเล่มโครงการนี้ขึ้นมาได้ ผลจากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ จากการวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องสรุปว่าโครงการนี้น่าจะมีการลงทุน เพราะมีอัตราผลตอบแทนน่าพอใจและมีระยะเวลาคือทุนที่รวดเร็ว

Download : การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รั้วสัญญาณกันขโมย