Lighting control system via internet

โดย สุริยา คูณเลสา และ ภูวนัย ไชยสิงห์

ปี 2555

บทคัดย่อ

โครงงานนี้เป็นพัฒนาการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างภายในอาคาร   โดยใช้เครื่องแม่ข่าย  (Server)   มาใช้บริหารจัดการควบคุมการเปิด/ปิดหลอดไฟผ่านอินเตอร์เน็ต  ซึ่งการควบคุมการเปิด/ปิดหลอดไฟนั่น จะเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่ข่าย  (Server)  และส่วนควบคุมรอง (Slave)  เครื่องแม่ข่าย  (Server)  มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของแต่ละหลอด  และควบคุมการเปิด/ปิดหลอดไฟ ส่วนเครื่องควบคุมรอง (Slave) จะเป็นส่วนที่รับคำสั่งการเปิด/ปิด และสามารถสั่งเปิด/ปิดหลอดไฟแต่ละหลอดได้ด้วย   ซึ่งจะสามารถควบคุมหลอดไฟได้สูงสุด  8 ดวง   จะมีการเช็คสถานะหลอดไฟและส่งผลกลับไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server)

ผลที่ได้จากการออกแบบ   คือได้ระบบควบคุมแสงสว่างภายในอาคารผ่านอินเตอร์เน็ต  ซึ่งช่วยลดการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น  สามารถที่จะควบคุมการเปิด/ปิด  การใช้แสงสว่างภายในอาคาร ตึกได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งง่ายต่อการควบคุม   โดยอยู่ที่ไหนก็สามารถควบคุมและเฝ้าดูได้โดยเพียงเข้าอินเตอร์เน็ตได้

Download : Lighting control system via internet