The Interior Architecture Design The Support Arts Theatre Puppet Thai

โดย ธนวัฒน์ กาญจนสมบูรณ์

ปี 2553

บทคัดย่อ

โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์ส่งเสริมศิลปะโรงละครหุ่นไทยมีวัตถุประสงค์ในอนุรักษ์ศิลปะการแสดงหุ่นไทย รวมถึงรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการแสดง การสร้าง การเชิด ของหุ่นไทยในแต่ละประเภท ซึ่งในปัจจุบันหุ่นไทยบางประเภทก็ขาดการอนุรักษ์สานต่อ บางประเภทก็มีผู้สืบทอด จึงทำให้ศิลปะการแสดงหุ่นไทยนั้นยังไม่มีการอนุรักษ์สานต่อที่จริงจัง จึงจำเป็นต้องมีสถานที่มีการรวบรวมและอนุรักษ์จึงทำให้เกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมา ซึ่งในโครงการจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 1. ส่วนสำนักงาน 2. ส่วนให้ความรู้ 3. ส่วนการแสดง 4.และส่วนบริการทั่วไป โดยสถานที่นี้จะเป็นสถานที่เก็บรวบรวมความรู้ของหุ่นไทยในแต่ละประเภทให้คนภายนอกได้สามารถเข้ามาศึกษาและนำไปต่อยอดและพัฒนาได้ และยังเป็นสถานที่ให้ความสนุกเพลิดเพลิน ให้กับคนไทยและชาวต่างชาติที่สนใจศิลปวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกบการแสดงหุ่นไทย

Download : โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์ส่งเสริมศิลปะโรงละครหุ่นไทย