Thai Believe Museum

โดย กิตติคุณ สิทธิโชค

ปี 2553

บทคัดย่อ

มนุษย์มีความหวาดกลัวเป็นปมที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกมาตั้งแต่กำเนิด อันนำไปสู่ความปรารถนาในการเปลื้องความกลัวนั้น ด้วยการพยายามหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ก่อกำเนิดเป็นรูปแบบความเชื่อในรูปแบบต่างๆ ยุค 4,000-5,000 ปีก่อนมนุษย์มีการนับถือภูตผีปีศาจ โดยเชื่อว่าการเกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ นั้นเกิดจากภูตผีปีศาจ จนวิวัฒนาการมาถึงรูปแบบความเชื่อที่เรียกว่า “ศาสนา” ในที่สุด

Download : โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ความเชื่อไทย