Museum of Udonthani History

โดย ปาลิดา ธนาโชติวัฒน์

ปี 2553

บทคัดย่อ

โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี (Museum of Udonthani History) เป็นโครงการที่จัดตั้งมีวัตถุประสงค์จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ และจัดเก็บหลักฐานทางวัตถุ เอกสาร รูปถ่าย เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ แลหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม และเรื่องรางของประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม รวมถึงความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังเป็นสถานที่ส่งเสริมการพัฒนา การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ระดับสากล ดังนั้น แนวทางในการออกแบบ โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบ

การศึกษาใช้การสำรวจ บนทึกภาพ และการสังเกตการณ์ในอาคารพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ ที่เลือกขึ้นมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์กรณีศึกษา รวมทั้งหลักในการจัดแสดงนิทรรศการ เทคนิคการนำเสนอแบบต่างๆ การศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม รวมถึงความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำมาเป็นแนวคิดในการออกแบบและการศึกษาโครงการเปรียบเทียบ วิเคราะห์ถึงข้อดี-ข้อเสีย ในเรื่องการออกแบบและพฤติกรรมผู้ใช้อาคารเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาสรุปเพื่อนำสู่แนวทางการออกแบบ โดยการนำเสนอด้วยเทคนิคจัดแสดงในรูปแบบต่างๆ การสร้างบรรยากาศให้สอดคล้องกับเรื่องราวที่จัดแสดง เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองอุดรธานีเป็นแหล่งให้ความรู้และประโยชน์ใช้สอยที่ควบคู่ไปกบความงาม

Download : พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองอุดรธานี