Interior Architectural Renovation Design Ratchathani Hotel (Bangkok Railway Station)

โดย ธัญวิตา ไตรวิชชา

ปี 2553

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาในเชิงอนุรักษ์และการพัฒนาอาคารโบราณทางกายภาพอาคารที่สร้างขึ้นในพ.ศ. 2453 การศึกษานี้เป็นการศึกษากรณีอาคารอำนวยการสถานีรถไฟกรุงเทพ (อาคารโรงแรมราชธานี เดิม) ซึ่งเป็นอาคารที่ผ่านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อนานมาแล้วการพัฒนาอาคารหลังนี้ ปรับปรงฟื้นฟูให้กลบมาเป็นโรงแรมอีกครั้ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายในอาคารเพื่อรองรับการใช้งาน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์รูปแบบของอาคารไว้ให้ใกล้เคียงของเดิมทุกประการ ในแง่คุณค่าของอาคารนั้น อาคารโรงแรมราชธานี สถานีรถไฟกรุงเทพมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์และคุณค่าการใช้งานที่เท่ากัน ทั้งยังเป็นการรองรับความเป็นไปของวิถีสังคมในปัจจุบัน ในแง่ของการพัฒนาอาคารโบราณให้มีการใช้งานได้สูงสุด เป็นการทำให้อาคารโบราณเน้นมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

Download : โครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในโรงแรมราชธานี สถานีรถไฟกรุงเทพ