National Museum of Royal Barges

โดย ภัทราภรณ์ ลาวัณย์รัตนากุล

ปี 2553

บทคัดย่อ

โครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือระราชพิธี มีวัตถุประสงค์ปรับปรุงโครงการขึ้นมา เพื่อศึกษาเรื่องราวของเรือพระราชพิธี ประวัติและความสำคัญของพระราชพิธีชลมารค และความประณีตงดงามในด้านศิลปกรรม เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ การให้ความรู้ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และความสำคัญของเรือพระราชพิธีสืบต่อไป

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในครั้ง จึงได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ทั้งพระราชพิธี และประวัติความเป็นมาของเรือพระราชพิธีโดยการค้นคว้าจากหนังสือ อินเตอร์เน็ต การสำรวจสถานที่จริงและการสัมภาษณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการออกแบบงานในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเผยแพร่ให้ประชาชน นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษา และเห็นความสำคัญของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

Download : โครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี