The Interior Architecture Design Phra Pathom Chedi National Museum

โดย อรวรรณ มีสมบูรณ์

ปี 2553

บทคัดย่อ

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของกรมศิลปากรไม่เป็นที่ดึงดูด และถูกมองข้ามไป โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยว ทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ ได้เห็นถึงความสำคัญกับการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมภายในให้มีความน่าสนใจ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งานพิพิธภัณฑ์ให้เป็นมากกว่าสถานที่ให้ศึกษาหาความรู้ โดยยังสามารถที่จะปรกอบกิจกรรมอย่างอื่นร่วมในพื้นที่ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้สถานที่ ทั้งทางด้านประโยชน์ใช้สอย และการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

ดังนั้นการที่จะสร้างความสนใจให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษา และนักท่องเที่ยวให้มีความสนใจในการที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์หรือการให้ได้เข้ามาสัมผัสกับสถานที่นั้น เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในปัจจุบัน การที่จะสร้างจุดสนใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยว ได้เข้ามาในพิพิธภัณฑ์นั้น ควรมีการปรับปรุงให้พิพิธภัณฑ์มีความน่าสนใจ และสามารถสร้างจุดสนใจอยากที่จะเข้ามาสัมผัสได้ด้วยตัวองสถาปัตยกรรมเอง ทั้งนี้ความน่าสนใจพิพิธภัณฑ์จะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องอาศัยหลักการและเทคนิคต่างๆ หลายด้าน เช่น การออกแบบพื้นที่ว่างให้มีความน่าสนใจ การปรับเปลี่ยนรูปแบบสถาปัตยกรรมภายในให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ส่งผลให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษาและนักท่องเที่ยว มีความสนใจที่จะเข้ามาใช้พิพิธภัณฑ์มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ

Download : โครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์