Interior Architectural Ranovation Design For Veteran General Hospital

โดย แพรไพลิน เจตะสานนท์

ปี 2553

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตของทหารผ่านศึกที่ผ่านการสู้รบเพื่อปกป้องสถาบันและประเทศชาติเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาชายแดนสามจังหวัดภาคใต้ได้เพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทำให้สภาพจิตใจของทหารที่ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติมีสภาพจิตใจที่หดหู่หวาดระแวง (องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2550)

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งในองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ก่อตั้งโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำหน้าที่ในการให้การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้แก่ทหารผ่านศึกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นโรงพยาบาลนอกโรงพยาบาลทหารผ่านศึกจะให้บริการแก่ทหารผ่านศึกและเป็นแหล่งรวมทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพตลอดชีพที่ยังต้องได้รับการรักษาพยาบาลตลอดไป ซึ่งกระจัดกระจายให้มารวมกันอยู่ ณ ที่จุดเดียวกัน เพื่อจะได้ให้บริการรักษาถูกต้อง ตลอดจนให้บริการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนอีกด้วย

Download : โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก