The Interior Architecture Design Million Toy Museum

โดย จริยา ติเสส

ปี 2553

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน การเล่นของเด็กและของเล่นสำหรบเด็ก ได้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆ ไปอย่างมากมาย ตามสภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งเด็กรุ่นใหม่ได้ลืมวัฒนธรรมการเล่นของสมัยโบราณไปหมดแล้ว หากไม่มีการเก็บรวบรวมเรื่องราวของเล่นตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันไว้ ก็คงจะไม่ได้เห็นเหตุการณ์ในอดีตที่สะท้อนสังคมไทยได้เป็นอย่างแน่ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น เกริก ยุ้นพันธ์ เกิดขึ้นมาจากแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของ รศ. เกริก ยุ้นพันธ์ ที่อยากจะบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมในอดีตที่ผ่านทางของเล่นที่เก็บสะสมตั้งแต่ 50-100 ปี รวมกันแล้วนับล้านชิ้น แต่ยังไม่มีการเล่าเรื่องที่ทำให้เห็นชัดเจนผ่านออกมาจากของเล่น

ดังนั้นจึงได้เกิดโครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น เกริก ยุ้นพันธ์ ขึ้นเพื่อออกแบบให้มีการจัดลำดับเรื่องราวของของเล่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้เห็นถึงวิวัฒนาการของของเล่น ข้าวของเครื่องใช้สมัยเด็ก ที่มีการพัฒนาไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

Download : โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น เกริก ยุ้นพันธ์