The Interior Architectural Design Health Care Center For Pregnant

โดย หทัยทิพย์ เพียงกลาง

ปี 2553

บทคัดย่อ

โครงการเสนอแนะสถาปัตยกรรมภายในศูนย์ดูแลสุขภาพสตรีตั้งครรภ์(ในเมือง) จัดตั้งขึ้นให้เป็นสถานที่สำหรับรองรับกิจกรรมของแม่ตั้งครรภ์ยุคใหม่ในเมืองแบบครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถานที่พักผ่อน คลายความเครียดที่ได้รับจากสภาวะแวดล้อม เป็นแหล่งพบปะพูดคุยสังสรรค์แบบสังคมคุณแม่ยุคใหม่ และยังเป็นสถานที่ดูแลสุขภาพควบคู่ไปกับการดูแลเรื่องสุขภาพความงามอีกด้วย ซึ่งส่งผลดีต่อผู้มาใช้โครงการทั้งทางร่างกายและจิตใจให้เกิดความสมดุล

การศึกษาโครงการเสนอแนะสถาปัตยกรรมภายใน ได้ศึกษาแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในให้เหมาะสมกับกิจกรรมและผู้ใช้โครงการ ศึกษาถึงรายละเอียดพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้โครงการ รายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับกิจกรรมภายในโครงการที่เหมาะสมกับผู้ใช้ และรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ในงานออกแบบซึ่งสำคัญมากต่อผู้ใช้โครงการ รวมไปถึงการให้บริการ

โครงการได้นำเสนอออกมาในรูปแบบที่ทันสมัย ดูมีระดับนุ่มนวลและผ่อนคลาย กิจกรรมเหมาะสมกับผู้ใช้ที่กำลังนิยมกันในปัจจุบัน ตอบสนองทุกความต้องการอย่างครบครัน โดยนำแนวคิดของ Bubble มาใช้ในงานออกแบบเพื่อสื่อถึงการเคลื่อนไหวที่อุ้ยอ้าย การดูแลโอบอุ้มและปกป้อง และสื่อถึงความโค้งที่นุ่มนวลปลอดภัย สีที่ใสทำให้ดูปลอดโปร่งผ่อนคลายสบายตา บรรยากาศไม่อึดอัด ในการออกแบบโครงการเสนอแนะสถาปัตยกรรมภายในของศูนย์ดูแลสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ในเมือง ได้นำเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาเป็นส่วนในการออกแบบอย่างถูกต้องและเหมาะสม

Download : โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์ดูแลสุขภาพสตรีตั้งครรภ์(ในเมือง)