Renovate Interior Architectural Research Underwater World Burapha University, Bangsaen

โดย อธิตญา อุดร

ปี 2553

บทคัดย่อ

เนื่องจากสภาพปัจจุบันสถานบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสนขาดพื้นที่ที่ใช้ในการเรียนรู้ที่เหมาะสมและส่วนที่สนับสนุนในด้านของการศึกษารวมถึงสภาพบรรยากาศภายในและภายนอกสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสน ตลอดจนเนื้อหา เทคนิคและวิธีการจัดแสดงนิทรรศการขาดความน่าสนใจ ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสน เกิดขึ้นจากการบรรลุข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุขและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา มีจุดมุ่งหมายคือการพัฒนาพื้นที่ในบริเวณสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสน เป็นศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของสถานศึกษาที่เชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมทางทะเลและเยาวชนเน้นรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการเข้ากับมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆ ในชั้นเรียน โดยอาศัยสภาพธรรมชาติเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และนำไปสู่การเรียนรู้ธรรมชาติอย่างเป็นระบบและมีความสุข

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสน คือ อาคารสาธารณะที่มีหน้าที่สื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลและปัญหา เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่จะนำไปสู่การแก้ไข และหนทางในการอนุรักษ์ โดยหน้าที่หลักคือจัดแสดงและให้ข้อมูลทางการศึกษาในเรื่องราวต่างๆ ของป่าชายเลนตลอดจนสิ่งที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับป่ายชายเลน รวมทั้งเข้าไปฟื้นฟูสภาพธรรมชาติในบริเวณโครงการเพื่อให้เป็นส่วนจัดแสดงในสภาพธรรมชาติจริงและเป็นส่วนสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงนอกจากนี้ โครงการยังมีส่วนช่วยสร้างภาพลักษณ์ของพื้นที่โครงการให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ประโยชน์ทางการศึกษา

Download : โครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในอาคารวิจัยโลกใต้น้ำ