Thailand Creative &Design Center Chiang Mai

โดย กษิดิศ วิสมิตนันท์

ปี 2553

บทคัดย่อ

ประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและนักคิด นักออกแบบ นักประดิษฐ์ที่เต็มไปโดยความคิดสร้างสรรค์และพร้อมจะแปรความคิดความรู้ และความเชื่อชาญให้เกิดเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้แต่ปัญหาหลักที่พบก็คือยังขาดแหล่งชุมนุมในการระดมความคิดที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยเฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัด

เป็นที่ทราบกันว่าหลังจาก TCDC เปิดดำเนินการมาจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงการออกแบบทั้งในและต่างประเทศแล้ว ขั้นต่อไปของ TCDC ในฐานะศูนย์กลางความรู้ด้านการออกแบบของประเทศ ก็คือการสร้างเครือข่ายเพื่อกระจายทรัพยากรที่มีอยู่อย่างครบครันสู่ภูมิภาคให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นโครงการที่คำนึงถึงความต้องการและพื้นฐานทางวัฒนธรรมเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความคิดสร้างสรรค์และนำไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของตนได้ โดยกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเชื่อมโยงความคิดกับสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ให้แปรเปลี่ยนเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมุ่งประสานความร่วมมือโดยตรงกับภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ SME ที่ทราบดีว่ามีมากตามต่างจังหวัดและหัวเมืองใหญ่

จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินการให้เกิด “ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่” เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ให้กับภาคเหนือ เปรียบเหมือน “มหรสพทางปัญญา” ที่จะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น และกระตุ้นให้คนในภูมิภาคตระหนักถึงคุณค่าของงานออกแบบ โดยผ่านกระบวนการให้ความรู้ ความเข้าใจแบบสากล ตั้งแต่การจัดนิทรรศการ การบรรยาย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ไปจนถึงการสร้างแหล่งค้นคว้า ซึ่งไม่เพียงให้ความรู้แต่ยังให้ความบันเทิงและประสบการณ์ที่นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้รอบด้าน สนับสนุนให้ตระหนักถึงคุณค่าของการนำดีไซน์มาใช้ในการสร้างมูลค่าให้แก่การผลิตสินค้าและบริการซึ่งจะส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานดีไซน์ของนักออกแบบ ทั้งยังเปิดโอกาสให้นักออกแบบได้มีช่องทางเติมความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างเป็นระบบ

Download : โครงการศึกษาและออกแบบศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่