The Interior Architectural Preliminary Design Thai Traditional Martial Arts Center

โดย ปราชญ์ ใหญ่เอี่ยม

ปี 2553

บทคัดย่อ

เนื่องจากสภาพปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติสุขของประชาชนในสังคม มีแนวโน้มที่จะมีปริมาณมากและทวีความรุนแรงซับซ้อนมากยิ่ง โดยปัญหาอาชญากรรมและสภาพสังคมในปัจจุบันปัญหาอาชญากรรม อาทิ ปล้น จี้ หรือทำร้ายร่างกาย ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ที่ส่งผลกระทบและผลเสียแก่เด็ก เยาวชนและสตรีซึ่งเป็นบุคคลและเพศที่อ่อนแอ ดังกราฟสถิติอาชญากรรมในปีก่อนๆ

จึงเห็นสมควรที่จะก่อตั้งโครงการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ไทยโบราณ เพื่อทำหน้าที่เป็นสถานที่เผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ประจำชาติของไทยเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป สามารถเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้และการป้องกันตัวและนำไปใช้กับสถานการณ์จริงได้ และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนให้หวงแหนในศิลปะการต่อสู้ของไทยให้ศิลปะการต่อสู้ไทยโบราณเป็นที่ได้รับความนิยมและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ช่วยสร้างภาพลักษณ์ของพื้นที่โครงการให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ประโยชน์ทางการศึกษา

Download : โครงการศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์ส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ไทยโบราณ