The Interior Architecture Design Alternative Energy Vehicles Learning Center

โดย ปวัน ศรีสะอาด

ปี 2553

บทคัดย่อ

โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ยานยนต์พลังงานทดแทนเสนอโดยรูปแบบพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้นำเสนอเนื้อหาการจัดแสดงที่สำคัญคือเรื่องยานยนต์ พลังงานและยานยนต์พลังงานทดแทนและมีห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ส่วนนิทรรศการจะมีเนื้อหาสำคัญๆ ดังนี้ เรียนรู้ยานยนต์ เรียนรู้พลังงาน และเรียนรู้ยานยนต์พลังงานทดแทน ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้โครงการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์พลังงานทดแทน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ใช้โครงการได้เกิดแรงบันดาลใจที่อยากสร้างสรรค์ คิดค้น ยานยนต์ที่สามารถใช้งานได้จริง ฉะนั้นแรงบันดาลใจย่อมก่อเกิดการทดลอง ซึ่งนำมาสู่ผลงานเล็กๆ ผลงานเล็กๆ จะพัฒนาเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ และเกิดการต่อยอดผลงานที่ไม่รู้จบ

Download : โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ยานยนต์พลังงานทดแทน