Renovation Naval Museum

โดย รวมพงศ์ เพชรพริ้ม

ปี 2553

บทคัดย่อ

โครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ โดยนำเอกลักษณ์ของทหารเรือมาใช้ในการเป็นสื่อและแหล่งความรู้ทางด้านการศึกษา นคว้า เผยแพร่และปรับเปลี่ยนมุมมองต่อทหารเรือ ดงนั้น แนวทางในการออกแบบนิทรรศการ โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบ

การศึกษาใช้การสำรวจ ทดลองค้นคว้า และการสังเกตการณ์ในอาคารพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศที่ใช้เลือกมาวิเคราะห์เพื่อเป็นกรณีศึกษา รวมทั้งหลักการจัด เทคนิคการนำเสนอ เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย มาใช้ในการออกแบบ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ เป็นแหล่งความรู้และประโยชน์ใช้สอยที่ควบคู่ไปกับความสวยงาม

Download : โครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายใน พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ