Chiangmai Art And Cultural Museum

โดย พัชรินทร์ ตั๋นแก้ว

ปี 2553

บทคัดย่อ

โครงการศึกษาพัฒนาและออกแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมเชียงใหม่จะถูกจัดตั้งขึ้นมา เพื่อเป็นสานที่รวบรวมศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่และดีงามของชาวล้านนาไว้ให้ลูกหลานและประชาชนได้มาศึกษาเยี่ยมชมและสืบทอดต่อไป ไม่ว่าจะเป็นภาษา เสื้อผ้าการแต่งกายวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนได้เห็นถึงการพัฒนาดำเนินมาอย่างต่อเนื่องของจังหวัดเชียงใหม่จากอดีตจนถึงปัจจุบันกว่า 700 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โน้มนำการอนุรักษ์พัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ให้มีทิศทางที่เหมาะสมแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวและยังเป็นสถานที่ที่ใช้ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้แก่เยาวชนลูกหลานชาวชียงใหม่ให้เกิดความภาคภูมิใจและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเหล่านี้ให้คงอยู่และนำไปสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

Download : โครงการศึกษาพัฒนาและออกแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมเชียงใหม่