Interior Architecture Design And Renovation The Old Custom House Of Bangkok For Boutique Hotel

โดย มลฤดี รักรวย

ปี 2553

บทคัดย่อ

โครงการศึกษาออกแบบและปรับปรุงอาคารศุลกสถานเก่าเป็นโรงแรมบูติก เป็นโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงโดยกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเนเชอรล ปาร์ค บริษัทอามันรีสอร์ท และ บริษัทซิลเวอร์ลิงค์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด บนพื้นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 043314 (แปลงโรงภาษีร้อยชกสาม) จำนวนเนื้อที่ประมาณ 5-0-60 ไร่ ที่ตั้งลึกเข้ามาในซอยเจริญกรุง 36 ชิดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ดังนั้นการศึกษาในภาคนิพนธ์นี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการออกแบบโรงแรมประเภทบูติก ที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ อีกทั้งเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในประเภทโรงแรม ที่มีอาคารเก่าเขามาเกี่ยวข้องโดยทำการศึกษาทฤษฎี แนวความคิดในการออกแบบ การปรับปรุงภายในอาคารเก่าที่ผ่านมา ทั้งภายในแลภายนอกประเทศ มาทำการวิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุปแลนำไปสู่การเสนอแนะแนวทางในการออกแบบ

จากผลของการศึกษา ในแง่การวางผังโครงการ ทำให้ได้แนวคิดหลักในการเปิดมุมมองสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยลักษณะรูปร่างของที่ดินที่ค่อนข้างแคบยาว การวางผังจึงวางตามแนวยาว ขนานไปกับแม่น้ำ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของกลุ่มอาคารเก่าเป็นรูปตัวยู และส่วนของอาคารใหม่และยังคำนึงถึงเรื่องของการลำดับส่วนที่มีความเป็นส่วนตัวน้อยที่สุดไว้ใกล้ทางเข้าหลักด้านทิศใต้ แลค่อยๆ มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อลึกเข้ามาในที่ดินด้านทิศเหนือ จนสุดส่วนของอาคารใหม่ที่มีความเป็นส่วนตัวมากที่สุด

อีกทั้งการศึกษาในแง่ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ทำให้เกิดแนวคิดในด้านการนำเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ 4 ชนชาติ อันได้แก่ ไทย จีน อินเดียและตะวนตก มาผสมผสานกัน ให้เกิดการตกแต่งแบบวินเทจในช่วงศตวรรษที่ 19 มาสร้างสรรค์ให้เกิดความรู้สึกใหม่ โดยคงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ของพื้นที่และนำเสนอเป็นข้อมูลเอกสารภาคนิพนธ์และผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โครงการศึกษาออกแบบและปรับปรุงอาคารศุลกสถานเก่าเป็นโรงแรมบูติก

Download : โครงการศึกษาออกแบบและปรับปรุงอาคารศุลกสถานเก่าเป็นโรงแรมบูติก