Learning Center Of Law

โดย อำภา บินด่วน

ปี 2553

บทคัดย่อ

สังคมไทยในปัจจุบัน ที่ได้ชื่อว่าเจริญแล้วนั้น มีสิ่งยั่วยุอาจจะทำให้มีการพลาดพลั้งในการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเพียงเพราะอารมณ์ชั่วขณะ ในการอยากรู้อยากลองเท่านั้น เห็นได้จากสถิติของการกระทำผิดซึ่งมีจำนวนสถิติผู้ต้องขังในรอบปี 2551 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

จำนวนประชากรในเรือนจำ และสถานพินิจในทุกพื้นที่ในประเทศไทยนั้น จำนวนเพิ่มมากขึ้น จำนวนตัวเลขของผู้กระทำผิดนั้นสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยในทุกวันนี้ มีปัญหามากมาย ทั้งปัญหาที่เกิดจากเยาวชนโดยตรงทั้งจากที่สังคมเป็นผู้ให้เยาวชนกระทำในทางอ้อม ดังนั้น ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเป็นจำนวนมาก เยาวชนของชาติจึงเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนแลพัฒนาประเทศ ทุกหน่วยงานจึงส่วนร่วมที่สำคัญในการผลิตบุคลากรที่ดีเพื่อตอบแทนสู่สังคมการสร้างคนดี หรือเยาวชนที่ดีออกไปในสังคม จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

โครงการเรือนพักเพื่อการเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมนั้น ถือเป็นจุดเล็กๆ ของสังคม ที่จะลดการเสียชีวิตของบุคคลใดก็แล้วแต่ในสังคมด้วยสาเหตุที่ไม่สมควร เชื่ออย่างแน่นอนว่า หากได้มีการนำโครงการเรือนพักเพื่อการเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมนั้น ไปพัฒนาและดำเนินการต่ออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนในสังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านมืดจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างแน่นอน

Download : โครงการศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเรือนพักเพื่อการเรียนรู้กระบวนการยุติธรรม