Green Garbage Learning Institute

โดย ธนเวทย์ ประกิจ

ปี 2553

บทคัดย่อ

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบันสังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่องๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้มาจากก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ปรากฏการณ์เรือนกระจกมีความสำคัญกับโลก เพราะก๊าซจำพวกคาร์บอนไดออกไซด์หรือมีเทนจะกักเก็บความร้อยบางส่วนไว้ในโลกไม่ให้สะท้อนกลับสู่บรรยากาศทั้งหมดมิฉะนั้นโลกจะกลายเป็นแบบดวงจันทร์ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด (และตอนกลางวันร้อนจัด เพราะไม่มีบรรยากาศกรองพลังงานจากดวงอาทิตย์) ซึ่งการทำให้โลกอุ่นขึ้นเช่นนี้ คล้ายกับหลักการของเรือนกระจก (ที่ใช้ปลูกพืช) จึงเรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) แต่การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ CO2 ที่ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์หรือการกระทำใดๆ ที่เผา เชื้อเพลิงฟอสซิล (เช่น ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ หรือสารประกอบไฮโดรคาร์บอน) ส่งผลให้ระดับปริมาณ CO2 ในปัจจุบันสูงเกิน 300 ppm (300 ส่วนในล้านส่วน) เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 6 แสนปี ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากขึ้นนี้ได้เพิ่มการกักเก็บความร้อนไว้ในโลกของเรามากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเป็นภาวะโลกร้อนดังเช่นปัจจุบัน

ขยะในเมืองไทย เป็นปัญหาโลกแตกเป็นเวลาหลายสิบปีที่เจ้าหน้าที่ทางราชการ หน่วยงานวิจัย สถาบันทางการศึกษาพยายามหาหนทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะล้นเมือง ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาใหญ่ คือ ภาวะโลกร้อน ไม่มีที่ใดยอมให้ก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะใกล้ที่อยู่อาศัยของตนเอง ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ทั้งๆ ที่เสียงบประมาณตั้งมากมายที่พาเจ้าหน้าที่ไปดูงานที่ต่างประเทศ ได้ใช้งบประมาณในการรณรงค์ให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะมีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถจะนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา เรื่องขยะแต่ปัจจุบันยังไม่มีที่ไหนในประเทศไทย สามารถจัดการขยะได้อย่างครบวงจรเป็นที่พึงพอใจของคนทุกฝ่าย

ปัจจุบันภายในกรุงเทพมหานครมีจำนวนของประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และขยะก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนของประชากรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั่นเป็นเพราะประชาชนยังยึดติดกับการแก้ไขปัญหาขยะแบบเดิมๆ ทุกคนยังมองไม่เห็นคุณค่าของขยะเพราะว่ามีมูลค่าเล็กน้อย ภาครัฐยังไม่มีสถานที่และวิธีการที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการหาวิธีการการการขยะยังไม่ลงลกเพียงพอ ถ้ามีการให้ความรู้ความเข้าใจ ในการนำขยะเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ หรือที่เรียกกันว่ารีไซเคิลอย่างถูกวิธีก็จะทำให้ช่วยลดปัญหาขยะกับภาวะโลกร้อนได้ และเด็กๆ เป็นเป้าหมายหลักที่ควรให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ เพราะเด็กๆ มีจินตนาการสูง เป็นวัยที่มีการพัฒนาการการรับรู้มากกว่าวัยอื่น และเด็กๆ ต้องเป็นอนาคตของประเทศต่อไป การให้เด็กๆ มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะเป็นผลดีที่จะทำให้เด็กๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อฝึกให้เด็กได้รู้จักใช้ทรัพยากรรอบๆ ตัวอย่างมีค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และที่สำคัญจะทำให้เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสูงที่จะช่วยให้เด็กมีการพัฒนาทักษะในการดำเนินชีวิตต่อไป เสริมสร้างความภาคภูมิใจและเด็กๆ ยังได้เป็นตัวเชื่อมโยงกับผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง ครูอาจารย์และก็เพื่อนพ้องในการให้ความรู้ในการรีไซเคิลอีกด้วย

Download : โครงการเสนอแนะศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันการเรียนรู้ขยะสีเขียว