Interior Architecture Design Poposal Project For Gem Knowledge Center Chanthaburi

โดย จุฑารัตน์ ไกรโสภณ

ปี 2553

บทคัดย่อ

ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาพลอยจันทบุรีได้รับการยกย่องว่าเป้นพลอยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากเป็นพลอยเนื้อแข็งซึ่งจันทบุรีที่เรารู้จักกันดีในหมู่ของผู้ที่สะสมหรือมีความชื่นชอบในเรื่องของอัญมณี และเครื่องประดับ ก็เช่น พลอยแดง เขียวส่อง บุษย์น้ำทอง โกเมนบุษราคัม พลอยจันทบุรีที่มีชื่อเสียงแลได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ก็คือ พลอยแดง โดยได้รับการการันตีว่าพลอยแดงจันทบุรี เป็นพลอยแดงที่มีความสวยงามที่สุดในโลกจนได้รับการขนานนามว่า ทับทิมสยาม พลอยจันทบุรีได้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักว่ากันว่าพลอยที่ผ่านฝีมือช่างจากจันทบุรีสวยงามกว่าที่ไหนในโลก คนไทยในนามนจันทบุรีที่สามารถใช้ความร้อนหรือการหุงพลอยเพิ่มความสวยใสของพลอย และรู้เทคนิคการตดเหลี่ยมพลอย ให้มีแสงวิบวับได้ดีกว่าใคร พลอยจันทบุรีที่มีชื่อคือ “ทับทิม” ต่างชาติจะรู้จักในนาม “ทับทิมสยาม” วันนี้หมดไปจากเมืองจันท์แต่มีพลอยจากแอฟริกา ศรีลังกา และที่อื่นๆ มาแทนที่

พลอยดิบตามธรรมชาติเต็มไปด้วยรอยตำหนิและมลทินต่างๆ ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีวิธีการเผาพลอยหรือหุงพลอยตระกูลคอลันดัมพ์ วิทยาการเผาพลอยเป็นวิทยาการเล้นลับ ที่ต้องอาศัยทั้งฝีมือและประสบการณ์ที่สั่งสมกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จากชื่อเสียงพลอยจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 80% จึงถูกส่งเข้ามาที่จันทบุรี เพื่อเพิ่มมูลค่าพลอย และถูกส่งออกไปยังทั่วโลกในรูปแบบอัญมณีน้ำงาม ตลาดพลอยจันทบุรีจึงไม่ซบเซา อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศไทยเป็นมูลค่าปีละประมาณแสนล้านบาท โดยร้อยละ 75-80 ของเฉพาะสินค้าอัญมณีที่ประเทศไทยส่งออกไปยังตลาดโลกล้วนแต่ผ่านกระบวนการเจียระไนและเพิ่มมูลค่าจากจังหวัดจันทบุรี ทำให้จังหวัดมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการเจียระไนพลอย และเป็นผู้นำในการเผาพลอยเพื่อเพิ่มมูลค่ามาตั้งแต่อดีตปัจจุบันจังหวัดจันทบุรียังคงเป็นศูนย์กลางการซื้อขายอัญมณีแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิทยาการด้านการเผาพลอยและเจียระไนพลอยได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดจันทบุรีได้รับการขนานนามว่าเป็นนครแห่งอัญมณี แสดงประวัติความเป็นมารวมทั้งขั้นตอนการทำอย่างถูกต้องและส่งเสริมอนุรักษ์พลอยจันทบุรี เชิดชูเกียรติชื่อเสียงที่รับการขนานนามว่า “ทับทิมสยาม”

โครงการออกแบบศูนย์การเรียนรู้อัญมณี จันทบุรี จึงเป็นโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงประวัติความเป็นมา ขั้นตอนการขุดค้น การผลิตอย่างถูกต้อง และตระหนักถึงคุณค่าของพลอยจันทบุรี เชิดชูเกียรติ อนุรักษ์จัดแสดงพลอยและเป็นอนุสรณ์แด่พลอยจันทบุรี

Download : โครงการเสนอแนะสถาปัตยกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้อัญมณี จันทบุรี