โดย อนันต์ วงศ์กระจ่าง

ปี 2545

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2545), หน้า 32-36

บทคัดย่อ

วิศวกรเป็นผู้ที่มีส่วนในการพัฒนางานวิศวกรรมมาก นอกจากจะทำหน้าที่หลักของวิศวกรเองแล้วจะต้องทำงานด้านพัฒนาไปด้วย ปัจจัยที่สำคัญที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาในองค์กร คือ การวิจัย ควรจะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้วิศวกรได้มีบทบาทต่อการวิจัยในงานวิศวกรรมให้มากขึ้น ด้วยการร่วมมือกันทั้งสามฝ่าย คือ ภาครัฐ ภาคเอกชนและตัววิศวกรเอง เป้าหมายของการพัฒนางานวิศวกรรมคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานทางด้านวิศวกรรม จะเป็นผลให้ประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี ประเทศจะได้มีเทคโนโลยีเป็นของตนเองมีสินค้าที่ทันสมัยต่างๆ ผลิตได้เองในประเทศ จะช่วยลดการนำเข้าลดการขาดดุลทางการค้าลงและสามารถพึ่งตนเองได้

ช่วงเวลา 30 ปีให้หลังมาประเทศไทยได้พัฒนาสู่ความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะดูได้จาก GDP ของหลายปีที่ผ่านมา เป็นดัชนีบอกถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งเป็นผลมาจากประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายๆ ด้าน ปัจจัยที่สำคัญคือการรับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามากับการเข้าสู่ระบบเครือข่ายของข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี

Download : บทบาทของวิศวกรในงานวิจัยเพื่อพัฒนางานวิศวกรรม