The Design and Conshection of an Elevated Hydraulic Mobile Table and Lifting Arm

โดย อนันต์ วงศ์กระจ่าง

ปี 2545

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ฉบับที่ 2  ปีที่ 1 (ก.ค. – ธ.ค. 2545), หน้า 40-45

บทนำ

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน อุตสาหกรรมของไทยกำลังเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้านได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยในการผลิตและอำนวยการผลิตอย่างมาก เช่นเครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยขนถ่ายวัสดุ (Material Handing) แต่เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุเหล่านี้ ยังคงต้องนำเข้าจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก หรือบางอย่างที่ผลิตได้ในประเทศก็มีราคาสูงจนเกินไป ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กไม่สามารถลงทุนที่จะนำเอาอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุเหล่านี้มาช่วยในการผลิตได้

จากการศึกษาถึงวิธีการปฏิบัติงานในด้านการจัดเก็บวัสดุการขนย้ายวัสดุและการซ่อมบำรุงในที่สูงของสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง พบว่า สถานประกอบการขาดแคลนอุปกรณ์ขนถ่ายจัดเก็บวัสดุและซ่อมบำรุงที่เหมาะสม อาทิ โต๊ะยกระดับ (Scissors Lift) โต๊ะเครื่องย้ายวัสดุพร้อมแขนยก (Arm Crane) สำหรับยกสิ่งของขึ้นวางบนโต๊ะงานแทนแรงคนที่สามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วกว่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ยกอย่างอื่น

การออกแบบและสร้างโต๊ะยกระดับนี้เพื่อให้สามารถใช้ยกวัสดุอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก, ขึ้น-ลงในแนวดิ่งและแนวระดับสำหรับเคลื่อนย้ายจัดเก็บและช่วยในการปฏิบัติการซ่อมบำรุงในที่สูงและเพื่อให้เป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนานำไปสู่การสร้างและใช้งานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในอนาคต

Download : การออกแบบและสร้างโต๊ะยกระดับด้วยระบบไฮดรอลิกส์แบบเคลื่อนที่ได้พร้อมแขนยกวัสดุ