Aerated Concrete by Aluminium Powder Method

โดย ประชุม คำพุฒ

ปี 2545

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ฉบับที่ 2  ปีที่ 1 (ก.ค. – ธ.ค. 2545), หน้า 46-51

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตพรุน โดยใช้วิธีการบ่มด้วยเครื่องอบไอน้ำความดันสูงการผลิตคอนกรีตพรุนใช้วิธีผสมผงอะลูมิเนียมลงไปในมอร์ต้า ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีได้ฟองก๊าซไฮโดรเจนในเนื้อมอร์ต้า ปริมาณผงอะลูมิเนียมที่ใช้ ร้อยละ 0.10, 0.20 และ 0.30 โดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 กับทรายละเอียดในอัตราส่วน 1:1 โดยน้ำหนักใช้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.55, 0.60 และ 0.65 ใช้ปริมาณปูนขาวเท่ากับร้อยละ 3, 5 และ 7 โดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ และใช้ปริมาณยิบซั่มคงที่เท่ากับร้อยละ 3 โดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ นำไปหล่อเป็นชิ้นตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด 5x5x5 เซนติเมตร จำนวนทั้งสิ้น 468 ตัวอย่าง ถอกแบบออกหลังจากหล่อก้อนตัวอย่างครบ 24 ชั่วโมง บ่มด้วยหม้ออบไอน้ำความดันสูง 8 ชั่วโมง แล้วบ่มต่อโดยใช้ถุงพลาสติกคลุมและทำการทดสอบคุณสมบัติหากำลังรับแรงอัด, ความหนาแน่น และอัตราการดูดซึมของตัวอย่างคอนกรีตพรุนที่ได้ เมื่ออายุครบ 7 วัน และ 28 วัน พบว่ากำลังอัดของคอนกรีตพรุนแปรผันตรงกับค่าความหนาแน่น และแปรผกผันกับปริมาณของอะลูมิเนียมและอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ซึ่งความหนาแน่นที่ได้ขึ้นอยู่กับปริมารน้ำและปริมาณของผงอะลูมิเนียมเป็นหลัก อีกทั้งยังพบว่าที่อัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.55 ปริมาณผงอะลูมิเนียมร้อยละ 3 ปริมาณปูนขาวร้อยละ 5 ปริมาณยิบซั่มร้อยละ 3 เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดสพหรับการศึกษาในครั้งนี้

Download : คอนกรีตพรุนโดยวิธีผสมผงอะลูมิเนียม