A Study mechanical properties of coconut wood for using in the construction

โดย ประชุม คำพุฒ

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคล, ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 (ม.ค. – มิ.ย. 2548), หน้า 13-21. 

บทคัดย่อ

การศึกษากลสมบัติของไม้มะพร้าวเพื่อนำมาใช้ในงานก่อสร้างนี้ ได้ทำการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้ ค่าความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 0.53 ปริมาณความชื้นเท่ากับ 14.61% การดูดซึมน้ำเท่ากับ 65.22%  น้ำหนักเท่ากับ 523.99 kg/m3หน่วยแรงอัดขนานเสี้ยนที่จุด P.L. เท่ากับ 51.53 ksc หน่วยแรงดัดที่จุด P.L. เท่ากับ 511.40 ksc หน่วยแรงเฉือนประลัยขนานเสี้ยนเท่ากับ 49.57 ksc โมดูลัสแห่งความยืดหยุ่นโดยประมาณเท่ากับ 49.57 ksc โมดูลัส แห่งความยืดหยุ่นโดยประมาณเท่ากับ 33,407.16 ksc หน่วยแรงอัดขนานเสี้ยนที่ยอมให้เท่ากับ 38.24 ksc หน่วยแรงอัดตั้งฉากเสี้ยนที่ยอมให้เท่ากับ 21.64 ksc หน่วยแรงดัดที่ยอมให้เท่ากับ 78.68 ksc และหน่วยแรงเฉือนขนานเสี้ยนที่ยอมให้เท่ากับ 5.51 ksc

เมื่อนำค่าที่ได้เปรียบเทียบกับตารางจำแนกประเภทไม้ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยแล้วได้เป็นไม้ประเภทไม้เนื้ออ่อนมาก ไม่เหมาะสำหรับการใช้ทำเป็นองค์อาคารหลักในงานก่อสร้าง

Download : A Study mechanical properties of coconut wood for using in the construction