By ประสันต์ ชุ่มใจหาญ, ชลิศร ภูมิประสิทธิ์, อภิชาต สมผิว และ อุกฤษฎ์ ฉายากุล

Year 2013

The 14th TSAE National Conference and the 6th TSAE International Conference : TSAE 2013. p.278-283

Abstract

การกะเทาะเปลือกข้าวเป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการสีข้าว ที่ออกแรงกระทำกับเมล็ดข้าวโดยตรง ซึ่งเครื่องกะเทาะเปลือกที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันคือ เครื่องกะเทาะเปลือกแบบลูกยางคู่ การปรับตั้งระยะห่างระหว่างลูกยางเป็นการกำหนดศักยภาพของการกะเทาะเปลือก ซึ่งสามารถประเมินจากเปอร์เซ็นต์ข้าวที่ผ่านการกะเทาะเปลือก และเปอร์เซ็นต์ข้าวหัก นอกจากนี้การกำหนดลักษณะการไหลของเมล็ดข้าวสู่เครื่องกะเทาะเปลือกเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการกะเทาะเปลือก ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือ การศึกษาอิทธิพลของชนิดรางปล่อยเมล็ดข้าวเปลือกต่อศักยภาพในการกะเทาะเปลือกข้าว จากการศึกษาพบว่า รางปล่อยแบบร่องที่ทำมุม 45 องศา ให้การไหลของเมล็ดข้าวในแนวยาวของเมล็ดสม่ำเสมอ ส่งผลทำให้มีเปอร์เซ็นต์ของข้าวที่ผ่านการกะเทาะเปลือกข้าวสูงกว่าแบบรางเรียบ และยังคงมีเปอร์เซ็นต์ข้าวหักที่ไม่แตกต่างกับรูปแบบการกะเทาะเปลือกแบบอื่นๆ

Download : อิทธิพลของรางปล่อยเมล็ดข้าวต่อสมรรถนะในการกะเทาะเปลือกข้าว