Contractors registration: case study of department of rural roads

โดย นพรัตน์ ศรีบัณฑิตย์, ฐิติวัฒน์ นิคมเพ็ชร์ และ สุรชัย เย็นใจ

ปี 2556

บทคัดย่อ

จากโครงงานปริญญานิพนธ์ ระบบขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง กรณีศึกษากรมทางหลวงชนบท โดยการนำเอาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลด้านงาน ขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างของกรมทางหลวงชนบท ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และลดความผิดพลาดของข้อมูล

การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง กรณีศึกษากรมทางหลวงชนบท จะต้องอาศัยข้อมูลทั้งงานวิจัย ทฤษฎีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ รวมทั้งความต้องการของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท เพื่อให้ระบบขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างนี้ ตรงตามความต้องการกับผู้ใช้มากที่สุด โดยใช้แนวคิดที่ว่า “กรอกเอกสาร จัดพิมพ์ จัดชุด ส่ง และรอผลพิจารณา” เพื่อให้เกิดความสะดวกกับผู้ใช้ให้ได้มากที่สุด

การทดสอบระบบขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง กรณีศึกษากรมทางหลวงชนบท พบว่า ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานคัดเลือก เลื่อนชั้น หรือต่ออายุเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างกับกรมทางหลวงชนบท จากระบบเดิมที่ไม่มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลด้านงานขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างกับกรมทางหลวงชนบท

Download : Contractors registration: case study of department of rural roads